ANBI informatie

COC Noord-Holland Noord – ANBI Informatie

1. Naam:
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Noord-Holland Noord

2. Fiscaal nummer:
812616066

3. Contactgegevens:

Postadres
Postbus 1040
1810 KA Alkmaar

E-mailadres:
info@cocnhn.nl

4. Bestuur:

BESTUUR
Het bestuur van COC Noord-Holland Noord bestaat sinds februari 2020 uit de volgende personen:

Voorzitter a.i.
Joop Schermer
voorzitter@cocnhn.nl

Penningmeester
Karin Kuiken
penningmeester@cocnhn.nl

Secretaris
Arjen Drent
secretaris@cocnhn.nl

Algemeen Bestuurslid
Connu van Iersel-Hoogenraad
conny@cocnhn.nl

Algemeen Bestuurslid
Daan Hin
daan@cocnhn.nl

Het bestuur als geheel kan bereikt worden via het e-mailadres bestuur@cocnhn.nl.

5. Beleidsplan:

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het jaarplan, Jaarlijks stelt COC Noord-Holland Noord een jaarplan vast met het beleid voor het komende jaar. Het meest recente jaarplan kan je vinden door op de link te klikken

6. Beloningsbeleid:

Op grond van de statuten van COC Noord-Holland Noord alsmede het huishoudelijk reglement zijn zowel de bestuursleden alsmede de andere vrijwilligers van COC Noord-Holland Noord onbezoldigd. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid om een vergoeding aan leden en vrijwilligers vast te stellen voor de door hen gemaakte kosten vanwege de vereniging, zulks rekening houdend met de begroting en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid als in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk. In de praktijk worden derhalve uitsluitend kostendeclaraties vergoedt welke verband houden met de uitoefening van werkzaamheden te behoeve van COC Noord-Holland Noord.

7. Doelstelling:

De doelen van COC Noord-Holland Noord zijn, het bevorderen van maatschappelijk hervormingen om daardoor tot integratie van homoseksualiteit te komen en het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten:

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. Jaarlijks stelt COC Noord-Holland Noord het jaarverslag vast waarin onder meer verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het afgelopen jaar. Het meest recente jaarverslag kan je vinden om op deze link te klikken

9. Financiële verantwoording:

Voor een financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarlijks stelt COC Noord-Holland Noord de jaarrekening vast waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt vastgelegd. De meest recente jaarrekening kan hier gevonden worden: Jaarstukken COC Noord-Holland Noord