Alkmaar zoekt homoambassadeurs! 

Seksuele voorkeur zou er niet moeten toe doen, maar ervaringen in de sport, op school, in de zorg en binnen niet-westerse / orthodox religieuze gemeenschappen tonen helaas een ander beeld. Homoseksualiteit wordt lang nog niet overal in de stad geaccepteerd en daarom zijn er sinds twee jaar homoambassadeurs actief. De gemeente Alkmaar heeft als koplopergemeente de missie om sociale acceptatie van homoseksualiteit in de stad te bevorderen. De homoambassadeurs hebben hier de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt en nu is het tijd om anderen ook de mogelijkheid te geven om met deze missie aan de slag te gaan.

Wij zoeken enthousiaste, creatieve personen die zichtbaar zijn in de stad en doelgericht werken aan sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Dit doe je voornamelijk in samenwerking met gemeente Alkmaar, COC Noord-Holland Noord & Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord. Je kan kiezen uit de volgende terreinen: onderwijs & jeugd, ouderen, sport en niet-westerse / orthodox religieuze gemeenschappen. Je zet je netwerk in om homoseksualiteit bespreekbaar te maken, geeft gevraagd en ongevraagd advies en organiseert activiteiten i.s.m. lokale organisaties.  Je krijgt een aanstelling voor twee jaar, vrijwilligersvergoeding en een activiteitenbudget op basis van vastgestelde werkplannen. Tenslotte dient u een bewijs van goed gedrag (VOG) te kunnen aantonen i.v.m. de maatschappelijke missie van de functie. De kosten hiervan kunt u bij ons declareren.

Uw motivatiebrief en c.v. kunt u t/m 1 december e-mailen aan dhr. Luc Hofmans, directeur Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord: lhofmans@art1nhn.nl

De specifieke opdracht voor de ambassadeurs, zoals geformuleerd door de gemeente, vindt u hieronder. Voor nog meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Hofmans, (072) 515 44 00.

Opdrachtformulering Ambassadeurs

  1. De ambassadeurs kiezen jaarlijks enkele van de belangrijkste organisaties (zorg, sport en onderwijs) in de gemeente (regio) Alkmaar voor het volgende: 1) Visie van management/directie op problemen rondom acceptatie homoseksualiteit (LHBT), beleidsvoering omtrent homoseksualiteit (mogelijk onderdeel van diversiteitsbeleid) en integratie van homo(LHBT)-beleid binnen eigen organisatie. 2) Concrete maatregelen/activiteiten/documenten waarmee visie tot uiting komt.
  2. De ambassadeurs maken onderdeel uit van het netwerk voor roze emancipatie in Alkmaar en kunnen in samenwerking met lokale organisaties het reguliere aanbod gebruiken om de sociale acceptatie van homoseksualiteit (LHBT) te vergroten en bespreekbaar te maken.
  3. De ambassadeurs geven gevraagd en ongevraagd adviezen, kunnen een activiteitenaanbod voorstellen en met creatieve ideeën komen om de sociale acceptatie van homoseksualiteit (LHBT) binnen de terreinen van onderwijs, sport en zorg te vergroten en bespreekbaar te maken.
  4. De ambassadeurs bespreken hun plannen met de beleidsambtenaar, ambtenaren onderwijs, zorg en sport van de gemeente Alkmaar en de leden van de klankbordgroep.
  5. Er vind een halfjaarlijkse evaluatie plaats, waarbij wordt bekeken in hoeverre de  doelstellingen zijn gehaald en in hoeverre de homoambassadeurs zich hiervoor hebben ingespannen. Tijdens de evaluatie wordt besloten of het ambassadeurschap wordt verlengd of overgedragen. Het ambassadeurschap kan tot een maximum van drie jaar verlengd worden.

Klik hier voor het Meerjarenplan Alkmaar kleurt Roze