Algemene ledenvergadering 19 april 2012

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering op 19 april a.s. om 20.00 uur in ons pand “1811” aan de Bierkade 14a te Alkmaar.

Voorafgaand aan deze vergadering is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken en even bij te praten (vanaf 19:30 uur).

Op de agenda van deze half jaarlijkse vergadering die voor het eerst geleid zal worden door voorzitter Simon Broersma, de vaste agendapunten zoals het financieel jaarverslag 2011 + de bevindingen van de kascommissie, alsmede het secretarieel jaarverslag over het jaar 2011.

Voorts het punt bestuursverkiezing; de eerste termijn van twee jaar van onze penningmeester Richard Mulder loopt ten einde. Maar we zijn zeer verheugd dat hij zich verkiesbaar stelt voor een 2e termijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur via: bestuur@cocnoordhollandnoord.nl

Verder praten wij u bij over de stand van zaken binnen COC Noord-Holland Noord en 1811 Dance & Drinks en over de voortgang van de Roze Week Alkmaar, editie 2012 Kortom, ik denk dat er voldoende bespreekpunten zijn op de ledenvergadering en hoop velen van jullie welkom te mogen heten. Graag tot donderdag 19 april!

Met vriendelijke groet,

Ron Mol,
Secretaris COC Noord-Holland Noord

De vergaderstukken:

Uitnodiging en agenda ALV COC NH 19 april 2012

Notulen ALV COC NHN 24 november 2011

ALV COC NHN Jaarverslag 2011