Categoriearchief: Algemeen

Alkmaar zoekt een Homoambassadeur Sport!

Samen met de homoambassadeurs Onderwijs en Zorg, COC Noord-Holland Noord, Bureau Discriminatiezaken Art.1
Noord-Holland Noord en de gemeente Alkmaar maakt u homoseksualiteit meer zichtbaar.

Seksuele voorkeur zou er niet moeten toe doen in de sport, maar dat is niet de ervaring van lesbiennes, homoseksuelen,
biseksuelen en transgenders. Homo is ook in de sport vaak een scheldwoord en onderwerp van spreekkoren. Het is misschien niet zo bedoeld, maar het maakt dat velen zich niet welkom voelen en sporters hun seksuele voorkeur verzwijgen. De KNVB heeft in het najaar 2012 gesteld dat het anders moet, maar tussen wens en werkelijkheid zit een
lange weg.
Als u met bestuurlijke kennis en enthousiasme, met een netwerk in Alkmaar en omgeving wilt bijdragen aan sport voor iedereen, dan maken we graag kennis. U kunt uw kandidaatstelling tot 1 juli 2013 richten aan:
Dhr. L. Hofmans dir. Bureau
Discriminatiezaken Art.1
Noord-Holland Noord,
Postbus 3095, 1801 GB Alkmaar
of per e-mail: lhofmans@art1nhn.nl

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer L. Hofmans,
(072) 515 44 00.

Scholieren Café

Ter gelegenheid van de “Roze week” organiseren de Homoambassadeurs van de Gemeente Alkmaar een ROZE CAFÉ in “1811 Dance & Drinks”. Voor alle leerlingen en studenten van scholen in Alkmaar die zich misschien homo, lesbo, bi of wat dan ook voelen. En neem vooral je hetero vrienden en vriendinnen mee!
DSCF0103
Er is wat te drinken, er is informatie en natuurlijk leuke muziek door een dj. Welkom vanaf drie uur tot zes uur op de laatste vrijdag van de Roze Week.
Tijd: 15:00 – 18:00 uur
Locatie: 1811 Dance & Drinks, Bierkade 14a, Alkmaar
www.1811alkmaar.nl

Onderwijstour Homoambassadeurs

Tijdens de Roze Week Alkmaar, die van start gaat op zaterdag 25 mei a.s., zal er ook een zgn. OnderwijsTour plaats vinden. Deze wordt verzorgd door de Homoambassadeurs van de gemeente Alkmaar. In samenwerking met de Werkgroep Voorlichting van het COC Noord -Holland Noord zullen er weer diverse scholen van Voortgezet Onderwijs , Middelbaar Beroeps Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs worden bezocht, op 27, 28, 29 & 30 mei. Met behulp van opvallende wagens, vlaggen en spandoeken zullen we aandacht vragen voor de Roze Week, Voorlichting op scholen en de positie van Lesbisch, Homosexuele, Bisexuele leerlingen en studenten alsmede de positie van Transgenders.
scholenb
Hiervoor kunnen de ambassadeurs nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Van maandag 27 mei tot donderdag 30 mei tussen 11.30 en 13.30 uur zullen een aantal scholen worden bezocht. Lijkt het u/jou leuk om op een van deze dagen of alle dagen hier medewerking aan te verlenen; neem dan contact op met Willem Laan via mailadres: willemlaan@homoambassadeuralkmaar.nl

Roze Conferentie ‘Homo hoeft geen scheldwoord te zijn’

Op woensdag 29 mei organiseert COC Noord-Holland Noord, de gemeente Alkmaar en Bureau Discriminatiezaken Art.1NHN een conferentie in het kader van de Roze week Alkmaar.
De conferentie begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)met de algemene presentatie van het onderzoek naar discriminatie- ervaringen en tolerantieklimaat in het Voortgezet onderwijs. Daarna zal Anniek Verhagen ingaan op de mogelijkheden om een school veiliger te maken. Arjan Dijkman, de coördinator van de roze week Alkmaar, zal daarna een ludieke quiz presenteren om te testen wat de aanwezigen weten van LHBT.

home is geen scheld woord
Het is de bedoeling dat de scholen die aan het onderzoek hebben meegewerkt en andere scholen uit Noord-Holland Noord aan de slag gaan met initiatieven om hun school veiliger te maken. Eind 2014 komt er een vervolgonderzoek naar het effect van de maatregelen.
De workshops na de pauze zullen zich vooral focussen op praktische projecten die scholen, sportverenigingen en jongerenwerkers inspireren om hun school, vereniging en woonbuurt veiliger te maken.
Het gaat om discriminatie in het algemeen, maar ook om specifieke projecten rond homojongeren, want “homo, lesbisch, transgender of bi” zijn vaak aanleiding tot ernstig pesten, lichamelijk geweld en bedreiging. LHBT-jongeren zullen getuigen wat hun is overkomen, of bespaard is gebleven door actieve begeleiders, getuigen die niet wegkeken of bestuurders die hun beleid bewaakten in naleving en uitvoering.

Na afloop biedt de gemeente Alkmaar een borrel aan in het stadhuis. Aansluitend vindt om 18.00 uur de uitreiking plaats van de roze award in restaurant de Vestibule, alwaar ook de netwerk barbecue plaatsvindt. Ook hiervoor kunt u zich alvast inschrijven via de website.

Nationale coming out dag in Alkmaar

Het was donderdag 11 oktober nationale coming out dag in Nederland. Het
thema dit jaar is ‘homoseksualiteit en sport’. In Alkmaar werden wij om 8
uur ’s morgens als COC Noord-Holland Noord verwelkomd door wethouder
Mirjam Hamberg. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de gemeente
Alkmaar, van het sportbureau, van de Alkmaarse sportraad, van bureau
discriminatiezaken en een aantal homoambassadeurs aanwezig. Om één
over acht hebben de wethouder en ik twee regenboogvlaggen gehesen aan
de balustrade van het stadhuis aan de Langestraat. Alkmaar was de eerste
gemeente die de regenboogvlaggen heeft gehesen. Daarna volgende er nog
vele steden in het land. Na deze plechtigheid bood de gemeente Alkmaar een
heuse roze ontbijt aan in de mooie prinsenzaal.

Tijdens het ontbijt hebben de aanwezigen gediscussieerd over hoe wij het
thema ‘homoseksualiteit en sport’ onder de aandacht kunnen brengen van
de sportverenigingen. Het gaat erom dat wij het komende jaar dit thema
praktisch handen en voeten gaan geven. In eerste instantie kiezen wij voor de
voetbalverenigingen, omdat juist in de voetbalwereld er nog een groot taboe
heerst omtrent homoseksualiteit. Wij denken er nu aan om in gesprek te gaan
met voetbalbesturen en te bekijken of wij het klimaat veiliger kunnen maken
voor homoseksuele voetballers. Daarnaast zouden wij ook willen bereiken
dat het woord ‘homo’ niet meer als scheldwoord wordt gebruikt tijdens
wedstrijden. Landelijk heeft de KNVB een plan van aanpak uitgewerkt. KNVB
voorzitter Michael van Praag heeft het plan afgelopen donderdag onthuld.

Van Praag wijst er op dat alle clubs zeggen dat ze er geen probleem mee
hebben, maar ze hebben ook geen homo-spelers. “Er zit dus iets fout”,
concludeert Van Praag: “Daarom presenteren we nu een actieplan en we
doen dit met zijn allen, spelers, clubs, coaches en de KNVB.” Van Praag
deed een beroep op alle clubs en spelers in Nederland. “De bond kan het
klimaat niet eenzijdig veranderen. Iedereen – van bestuurders tot spelers –
moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid. Jezelf inzetten voor
homoacceptatie betekent: het onderwerp bespreekbaar maken en elkaar
corrigeren waar nodig. Want laten we wel wezen: homo of hetero, het maakt
helemaal niets uit.”

In Noord-Holland Noord en in Alkmaar in het bijzonder zullen wij als COC
nauw gaan samenwerken met het sportbureau en de sportraad Alkmaar. Na
het roze ontbijt hebben COC leden de coming out poster verspreid op meer
dan 40 sportscholen en sporthalen in onze regio.

Simon Broersma, voorzitter COC Noord-Holland Noord

Roze COC-verkiezingsdebat was een groot succes!

Het roze COC-verkiezingsdebat afgelopen zondagmiddag 9 september in Alkmaar was een groot succes. Vertegenwoordigers van CDA, PvdA, D66, SP, VVD en Groenlinks waren aanwezig in ons COC pand ‘1811’. Eerst mochten alle partijen uitleggen waarom holebi’s en transgenders juist op hun partij moesten stemmen, daarna werd er volop gediscussierd over het roze stembusakkoord.

In dit akkoord, ondertekend door 9 politieke partijen, staan 5 onderwerpen die binnen een jaar geregeld moeten worden. Het akkoord gaat over het afschaffen van de weigerambtenaar, het verplicht stellen van voorlichting op scholen, het lesbische stellen makkelijker maken om een kind te erkennen, het voor transgenders makkelijker te maken om hun geslacht officieel te kunen veranderen in hun paspoort en het gebruik afschaffen dat bepaalde scholen docenten ontslaan, enkel en alleen om het feit dat zij homoseksueel zijn.

Ondanks dat de meeste politieke partijen het met elkaar eens waren, was de discussie af en toe toch pittig. Na afloop werd er nog gezellig nagesproken aan de bar. Meer informatie over het roze stembusakkoord op www.coc.nl of www.gayvote.nl.
Landelijke COC vergadering bij COC NHN

Zaterdag 9 juni was COC Noord-Holland Noord gastheer voor de halfjaarlijkse ALV van COC Nederland! Een zeer goede vergadering waar ruimte was voor een in memorium voor de onlangs overleden Jack Drabbe. Indrukwekkend de brief van hem die Vera Bergkamp voorlas!

Verder een constructieve vergadering waar de ontwikkelingen binnen COC Nederland en de belangen van de LHTB gemeenschap, een positief beeld schetsen voor de toekomst. Waar we echter wel waakzaam moeten blijven om de verworvenheden tot nu toe, te behouden en uit te breiden. Nationaal en internationaal.

Een vergadering waar afscheid genomen werd van Wouter Neerings, die na 6 jaar niet meer beschikbaar mag en kan zijn voor een bestuursfunctie. Wouter, dank voor je inzet en betrokkenheid en dank voor je indrukwekkende afscheidsredes. Een vergadering waar ik de verantwoordelijkheid op mij genomen heb om binnen COC Nederland een bestuursfunctie te aanvaarden, nadat ik “unaniem” gekozen werd. Nieuwsgierig naar hoe ik deze taak ga invullen en tegelijk trots om weer op een andere manier bezig te zijn met emancipatie en acceptatie van sexuele diversiteit! Trots om nog steviger te horen bij die LHTB gemeenschap en te mogen gaan samenwerken met mooie, sterke en gemotiveerde collega’s!

Met vriendelijke groet,
Joop Schermer, bestuurslid federatiezaken COC

Algemene ledenvergadering 19 april 2012

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering op 19 april a.s. om 20.00 uur in ons pand “1811” aan de Bierkade 14a te Alkmaar.

Voorafgaand aan deze vergadering is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken en even bij te praten (vanaf 19:30 uur).

Op de agenda van deze half jaarlijkse vergadering die voor het eerst geleid zal worden door voorzitter Simon Broersma, de vaste agendapunten zoals het financieel jaarverslag 2011 + de bevindingen van de kascommissie, alsmede het secretarieel jaarverslag over het jaar 2011.

Voorts het punt bestuursverkiezing; de eerste termijn van twee jaar van onze penningmeester Richard Mulder loopt ten einde. Maar we zijn zeer verheugd dat hij zich verkiesbaar stelt voor een 2e termijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur via: bestuur@cocnoordhollandnoord.nl

Verder praten wij u bij over de stand van zaken binnen COC Noord-Holland Noord en 1811 Dance & Drinks en over de voortgang van de Roze Week Alkmaar, editie 2012 Kortom, ik denk dat er voldoende bespreekpunten zijn op de ledenvergadering en hoop velen van jullie welkom te mogen heten. Graag tot donderdag 19 april!

Met vriendelijke groet,

Ron Mol,
Secretaris COC Noord-Holland Noord

De vergaderstukken:

Uitnodiging en agenda ALV COC NH 19 april 2012

Notulen ALV COC NHN 24 november 2011

ALV COC NHN Jaarverslag 2011

Roze Loper voor homovriendelijk zorgcentrum

HOORN – Het uitreiken van de Roze Loper als aanmoedigingsprijs voor een homovriendelijk woonzorgcentra. Het is een van de ideeën van de gemeente Hoorn om een afwijkende seksuele voorkeur te laten accepteren.

Hoorn is een van de 21 gemeenten die zich samen met de ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap inzetten voor de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). De gemeente heeft hiervoor nu een actieplan ontwikkeld. Het Rijk stelt hiervoor tot en met 2014 jaarlijks twintigduizend euro beschikbaar.

Voor de activiteit werkt Hoorn samen met Art.1 Noord-Holland Noord – het voormalige anti-discriminatiebureau-, Roze Netwerk Noord-Holland Noord, COC Noord-Holland Noord, Talent (bestuur voor het openbaar onderwijs), Penta (bestuur voor bijzonder onderwijs) en welzijnsstichting Netwerk. In het actieplan neemt onderwijs een belangrijke plaats in. Volgens de partners is het nodig om de seksuele diversiteit en het bestaan van transgenders op scholen te bespreken. LHBT-jongeren hebben het daar zwaar. Het COC geeft aan dat het aantal zelfmoordgevallen onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger is dan heteroseksuele jongeren.

Voorlichtingsprogramma’s en informatiebijeenkomsten moeten homoseksualiteit voor leerlingen op basisscholen bespreekbaar maken. Voor leerkrachten en andere professionals zouden er trainingsprogramma’s moeten komen om signalen en gedragingen van leerlingen te herkennen en hierop gepast te reageren. Acceptatie van seksualiteit en het transgender zijn kan in het vmbo door middel van debatten.

In het lokale actieplan van de gemeente Hoorn staat ook dat homoseksuele ouderen meer dan gemiddeld eenzaam zijn. Zij hebben doorgaans een vaste partner, noch kinderen, minder contacten en een kleiner netwerk. Volgens het landelijke kenniscentrum Movisie zijn soms doelwit van vervelende opmerkingen. Andere bewoners hebben vaak ‘achterhaalde’ opvattingen over homoseksualiteit. Roze senioren kruipen daardoor terug in de kast.

Voor acceptatie bij senioren zou er een Roze Loper voor een homovriendelijk woonzorgcentrum moeten komen.